۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

Losing Body Body Body Weight Improves Intercourse Life: All Of The truth

Losing Body Body Body Weight Improves Intercourse Life: All Of The truth Obesity not merely contributes to lifestyle conditions like diabetes, heart problems, cancer tumors but additionally can dampen your sex-life. It may result in not enough intimate endurance, sexual disorder and hormonal instability. Additionally the medications you are taking for different diseases that get […]