۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

EduBirdie on line plagiarism checker with percentage is premeditated correctly to identify matching text in your articles.

EduBirdie on line plagiarism checker with percentage is premeditated correctly to identify matching text in your articles. The plagiarism checker permits writers to select the category of content they plan on examining for plagiarism like dissertations, articles, and research work for faster and more defined outcomes. Its substantial database and word that is high allow […]