۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

How exactly to Tell If you are Talking to a Bot: the entire Guide to Chatbots

How exactly to Tell If you are Talking to a Bot: the entire Guide to Chatbots Try Saying “Umm” Many bots aren’t great at responding to onomatopoeia. Expressions such as “Umm” and “Hmm” might trip them up. CAP Management Services Digital Marketer Jane Dizon discovered this after getting together with customer support chatbots. “Since bots […]