گفت وشنودي اينچنين مبسوط با همسر آيت الله مهدوي كني
گفت وشنودي اينچنين مبسوط با همسر آيت الله مهدوي كني آن هم پس از يك سال از رحلت آن بزرگوار،مي تواند جالب وخواندني باشد.به خصوص آنكه اين بانوي گرامي تاكنون،كمتر به مصاحبه اي رضايت داده و نيز خاطرات زندگي عاشقانه با همسر را ناگفته گذارده است.از منظر راقم،محتواي اين گپ وگفت طولاني به گونه اي هست كه ما را از هرگونه توضيحي مستغني بدارد.تنها مي ماند سپاس فراوان از بانو قدسيه سرخه اي كه اين گفت وشنود را پذيرفتند وپس از گفت وگو نيز متن آن را مورد بازبيني قرار دادند.
۰۳ دی ۱۳۹۴  /  ۰۰:۵۰