رییس دانشگاه امام صادق(ع):
ماندگاری دانشگاه به عمل صالح مسوولان آن بستگی دارد

 

2820 675آیت ا...مهدوی کنی گفت: زمانی می توانیم از دانشگاه امام صادق تعریف کنیم که استخراج خوب و شایسته ای داشته باشد، بنابراین به همه همکاران پرتلاش خودم امیدوارم که بعد ازنبود بنده دانشگاه امام صادق(ع) پابرجا وماندگاربماند و ماندگاری آن نیزبه اعمال صالح شما عزیزان بستگی دارد.

 

آیت ا...مهدوی کنی درمراسم رونمایی از پانصدمین کتاب دانشگاه امام صادق(ع) ضمن تشکر و قدردانی از تحقیقات وزحمات اساتید و دانشجویان و همچنین مسوولان این دانشگاه درخصوص برگزاری این مراسم  گفت:خداوند می فرماید، باقیات و صالحات خیراست وهرچیزی که ماندگارباشد سری در آن است وسرآن صالحات است بنابراین صالح بودن با حسن داشتن فرق دارد  وقرآن هم تعبیر براعمال حسنه وهم به اعمال صالح دارد. صالح یعنی شایسته وشایستگی داشتن،اگر صالح باشید باقی خواهید ماند.برخی اعمال در یک زمانی خوب است و دریک زمان، بد نیست اما صالح هم نیست.


رییس دانشگاه امام صادق علیه السلام افزود: قرآن هم ما را به سوی صالحات راهنمایی می کند، بنابراین دانشگاه هم به تناسب زمان باید یک دانشگاه شایسته باشد کتاب،تحقیق،عبادات وسیاست هم باید دارای شایستگی باشد.

رییس مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: ثواب یعنی بازتاب یک عمل لذا  ثواب تنها مربوط به آخرت نیست،خداوند همیشه وجود دارد وثوابش هم خواهد بود بنابراین چیزی که بهترین است باقی می ماند.

 آیت ا...مهدوی کنی با بیان اینکه چیزی که صالح است برون رفت، نتیجه وآثار آن هم خوب است،گفت: زمانی می توانیم از دانشگاه امام صادق تعریف کنیم که استخراج خوب و شایسته ای داشته باشد، بنابراین به همه همکاران امیدوارم که بعد ازنبود بنده دانشگاه امام صادق پابرجا باشد و بقای آن به کارهای صالح شما بستگی دارد.

رییس دانشگاه امام صادق(ع) یادآورشد: اگر حضرت امام صادق(ع) باقی است حاصل همین روش و منش و سبک زندگی امام بوده است که در تربیت اصحاب وشاگردان خود داشته است.بنابراین شاگردان واساتید که ازاین دانشگاه بیرون می روند درمراکزعلمی  و مراکز سیاسی و اداری باید رفتارصالح داشته باشند تا این دانشگاه ماندار باشد.