۞ کلام امیرالمومنین (ع) :
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

The Bing Network (previously referred to as Yahoo Bing system)

The Bing Network (previously referred to as Yahoo Bing system) Bing Ads’ closest rival may be the Bing system, owned by Microsoft, which has its biggest search rival, Bing. The Bing system once was referred to as Yahoo Bing system, and – due to the fact true title recommends – additionally encompassed marketing on Yahoo […]